Биотехнологични методи в растителната защита

Разработената учебна програма има за цел да разшири познанията на студентите в областта на фитопатологията и растителната защита. Тя акцентира върху ролята на Растителната защита в съвременните земеделски технологии – фитосанитарен статус на ценозите, епидемии и екологични аспекти. Разглеждат се основите на имунитета – видове имунитет, теории, фактори и др. На тази основа се интерпретират достиженията в областта на гените за устойчивост, вирулентност и авирулентност; адаптивност на патогените и образуването на нови раси. 

Накрая студентите се запознават с молекулярните методи за изследване взаимодействието растение – патоген, и за идентифициране на фитопатогените, както и с приложението на методите на тъканните култури при проучване устойчивостта към болести.