Биофизика

Курсът по биофизика разглежда дялове от физиката, които се използват от съвременната биофизика, за да се разберат и опишат физичните механизми на специфични биологични процеси. При провеждане на лекциите се следва хронологическият ред на възникване на различните дялове на физиката. Изучават се: механика на телата и непрекъснатите среди; строежа и свойствата на телата от гледище на молекулната физика; оптичните свойства и явления, свързани с разпространението на светлината в различни среди; строеж на ядрото, характерът на йонизиращите лъчения и методите за регистрирането им. Разгледани са ролята и мястото на някои физични фактори за обяснение и регулиране на процеси, протичащи  растенията.

В курса по биофизика с основи на биофизиката ще се изучават физичните принципи, необходими за разбирането и обяснението на биологичните процеси в растенията, в частност биофизика на клетъчните процеси и на фотосинтезата, свойства на клетъчната мембрана. Включени са раздели по био-оптика (пигменти и цвят на биомолекулите, фотовъзбудени молекули, фосфоресценция, луминесценция и биолуминесценция), био-енергетика (обмен на енергия, температура, топлина и топлинен транспорт),  хидромеханика и фазови преходи, воден транспорт в системата почва-растение-въздух. Получените знания от курса по физика ще се използват при изучаване на следващите дисциплини: биология, агрохимия, физиология на растенията, агрометеорология, почвознание, мелиорации и други.

След усвояване на курса по биофизика студентите ще могат успешно да се справят с физични методи и апаратура за контрол на факторите на околната среда и параметрите на растенията, ще се запознаят с физични методи за въздействие върху растенията  с цел подобряване на добивите от тях. Студентите придобиват знания за целите и методите на биофизиката, нейното участие във формирането на необходимите знания и умения на специалиста агроном, входните и изходните връзки с други изучавани специализирани дисциплини.