Биохимия на растенията

В лекционния курс по Биохимия на растенията се разглеждат  основните закономерности на обмяната на веществата, характерна за растителните организми. Голямо внимание е обърнато на въпросите, свързани с ензимната катализа, с енергетичните превръщания и с някои биохимични процеси и реакции, които лежат в основата на метаболизма на най-важните вещества в клетката. Разгледани са последователно  анаболитните и катаболитни процеси при въглехидратите, мазнините, белтъците и нуклеиновите киселини, Акцентира се върху високата биосинтетична активност на растителната клетка, като се изясняват механизмите за синтезиране на различни химични вещества в нея, включително на различни вторични метаболити като полифеноли, етерични масла, гликозиди, витамини и др. Дава се характеристика на биохимичния състав определящ качеството на растителната продукция. При биохимичните процеси при фотосинтезата се подчертава екологичната адаптация на растенията към С3-тип, С4-тип фотосинтеза и САМ-метаболизъм.

В програмата материалът е групиран по теми, които са логически свързани, зависят една от друга и се разглеждат последователно, с оглед да послужи за по-доброто разбиране и усвояване на физиологичните, агрохимичните, генетичните и фитопатологичните процеси и явления, които се преподават в по-горните курсове.