Вирусология

Изучаването на дисциплината вирусология се разделя на 2 части: обща и специална.

В общата част студентите се запознават с основни въпроси, свързани с възникването и развитието на вирусологията , обща характеристика на вирусите като причинители на болести по растенията, номенклатура и класификация на вирусите, идентифициране, запазване и пренасяне на вирусите, основни направления за борба с вирусните болести по растенията с акцент върху биотехнологичните начини за производство на здрав посадъчен материал. Разглеждат се накратко и фитоплазмите като причинители на болести по растенията, основна характеристика , каласификация, методи за доказване и идентифициране, система за борба с фитоплазмените болести по растенията.

В специалната част се разглеждат типовете признаци на вирусните и фитоплазмените болести по растенията, характерните особености на техните причинители, методите за диагностика и получаване на здрав посадъчен материал.

По време на лабораторните упражнения се изучават основните характеристики на вирусите и фитоплазмите, методите за тяхното идентифициране и диагностика.