Висша математика I ч.

Учебната дисциплина Висша математика се изучава в самото начало на обучението на студентите от специалности „Аграрна икономика”, „Бизнес икономика” и  “Управление на регионалното развитие” във факултет Икономика при Аграрен университет – Пловдив. Нейното съдържание осигурява един достатъчно плавен преход от съдържанието на материала по математика в средното българско училище към неизбежния минимум от математически знания и умения, необходими на студентите за обучението им по другите дисциплини от учебния план.

Учебната програма съдържа елементи от разделите на математиката:

  • Линейна алгебра,
  • Аналитична геометрия,
  • Диференциално смятане на функция на един аргумент,
  • Интегрално смятане.

  Получените знания са основа за изучаването на дисциплините:

  • Моделиране на регионалните системи,
  • Микроикономика,
  • Макроикономика,
  • Производствена икономика,
  • Икономическо-математическо моделиране,
  • Информатика и всички технологични дисциплини.