Висша математика II ч.

Преподаваният материал за дисциплината е съобразен с учебните програми на дисциплините, изучавани в специалността Аграрна икономика, Бизнес икономика  и ползващи математика.

Дисциплината Висша математика II част се изучава  във втори  учебен семестър на първи курс. 

В дисциплината се изучават елементи от следните раздели:  интегрално смятане на функция на една реална променлива, функция на две променливи, диференциални уравнения от първи и втори ред и теория на вероятностите. 

Получените знания  активно се използват в учебните дисциплини:

  • Микроикономика,
  • Макроикономика,
  • Производствена икономика,
  • Теория на игрите.