Генетика

Дисциплината Генетика дава на студентите от бакалавърска степен познания по най-важни теоретични въпроси на генетиката (материалните основи на наследствеността, закономерностите при унаследяване на признаците; типовете изменчивост на организмите, както и на генетичните процеси в популациите на културните растения и в естествените екосистеми). Доразвиват се и се интегрират познания по ботаника, физиология, микробиология, биохимия и се създава солидна база от знания за последващо усвояване на интегрирания подход към управлението на екосистемите.

На базата на натрупаната информация от секвенирането на редица геноми се усъвършенстваха методите за изучаване на въздействието на естествения и изкуствения отбор върху баланса на генотиповете в популациите; развиха се възможностите за управление на мутационния процес и прецизното направляване трансфера на генетичен материал от близко- и далечно родствени видове. На базата на генетичните проучвания се усъвършенстваха методите за изучаване филогенезата на видовете, динамиката на популациите, причините за нарушаване на биологичното равновесие в екосистемите. Знанията, получени в рамките на курса, позволяват на студентите да прилагат метода на научния анализ при изследване причините и търсене на начините за решаване на конкретни проблеми от практиката.