Генетика на растенията

Дисциплината Генетика на растенията дава на студентите от бакалавърска степен, конкретни и точни познания по най-важни теоретични въпроси на генетиката (материалните основи на наследствеността, закономерностите при унаследяване на признаци; типовете изменчивост на организмите, генетични процеси в популацията и др.). Доразвиват се получени познания по ботаника, физиология, микробиология, биохимия и се създава солидна база от знания за овладяване на основната приложна дисциплина - Селекция.

В резултат на епохалните открития в областта на молекулярната генетика в средата и втората половина на миналия век, генетиката стана водеща биологична наука и основа на селекцията при животните, растенията и микроорганизмите. На базата на генетичните проучвания се усъвършенстваха методите за изучаване мутационния процес, за маркиране на локуси, отговорни за проявлението на стопански ценни признаци и провеждането на ефективен отбор на елитни форми. Знанията, получени в рамките на курса, позволяват на студентите да прилагат метода на научния анализ при изследване причините и търсене на начините за решаване на конкретни проблеми от практиката.