ДНК рекомбинантни технологии

Дисциплината “ДНК Рекомбинантни технологии” дава на студентите в бакалавърска степен основни познания по относно принципите на генните манипулации, основните техники при изолиране и клониране на ДНК; методите за създаване и скрининг на геномни и копи-ДНК библиотеки; подходите за получаване на рекомбинатен протеин в хетероложна система; начините за  Торо клониране,  на клониране по GateWay, GoldenGate и GoldenBride.     

Програмата цели, след усвояване на посочените познания, студентите на практика да могат да извършват основни ДНК манипулации, свързани с клонирането на гени: Изолиране на ДНК, рестрикционно третиране на ДНК, лигиране на ДНК фрагменти. В резултат от обучението могат да изолират и пречистват белтъци от микробни системи. Ще притежават необходимите знания и умения за провеждане на рутинен PCR анализ.

Дисциплината “ДНК рекомбинантни технологии” дава на студентите конкретни и точни познания по най-важните въпроси, които имат отношение към агрономическата практика с акцент върху общата им генетическа подготовка като теоретическа основа на обучението по други биологични дисциплини.

За реализиране на целите на тази програма е необходимо студентите:

  • Да са запознати с основите биохимични характеристики на ензимите и кинетика на ензимните реакции и др.
  • Да владеят основни микробиологични техники и да познават мерките за безопасност при работа с микроорганизми.
  • Да познават в детайли особеностите на ДНК, типовете ДНК,процесите на репликация, транскрипция, и транслация.
  • Да познават процесите на регулация на генната експресия.
  • Да умеят да извършват основни молекулярно-биологични манипулации: електрофореза на ДНК, РНК и белтъци.