Ензимология

Краткият курс по Ензимология разширява знанията по Биохимия на растенията в един от най-важните раздели – науката за ензимите. Тя е тясно свързана с много науки особено с биохимията и молекулярната биология, микробиологията, генетиката, ботаниката, физиологията, медицината, растителните и животински биотехнологии.

През последните години, силно развитие получи ензимологията, свързана с практическото използване на ензимите. От описаните повече от 2000 ензима, около 250 от тях имат приложно значение. Голямо е приложението на така наречените имобилизирани ензими. Те са нов тип ензими, експериментално създадени, изолирани и свързани със специфични носители. Те са много по-стабилни с възможности за многократна употреба в сравнение с нативните или ендогенните разтворими ензими. Това позволява да се осъществява непрекъснат технологичен процес.

Тъй като студентите са слушали курс по Биохимия на растенията, в който са разгледани такива важни раздели на ензимологията като кинетика, механизъм на действие, специфичност и др., в настоящия курс по-широко са застъпени темите за класификацията, свойствата и биологичната роля на ензимите, локализацията им в клетката, модифицирните ензими, ензимните антиокдсиданти, представителите на отделните групи ензими и приложението им в растениевъдството, промишлеността и други практики. Тези познания ще бъдат необходими на студентите за допълване на биологичното им знание.