Ентомология

Дисциплината “Ентомология” изучава неприятелите по основните земеделски култури. Тя дава възможност на студентите да изградят познания за влиянието на биотичните фактори на околната среда, възможностите за тяхното оптимизиране с оглед създаването на висок агрофон при отглеждането на земеделските култури.

Студентите се запознават с видовия  състав, биоекологичните особености, повредите които насекомите нанасят и възможностите за извеждането на борба с тях в рамките на интегрираните системи. В екологичен аспект се прави анализ на параметрите на отделните растително защитни мероприятия с оглед прецизирането на тяхната необходимост.

По време на лабораторните занятия студентите се запознават с морфологичните особености на отделните стадии на неприятелите и повредите, които нанасят.