Земеделска енергетика

Дисциплината ЗЕМЕДЕЛСКА ЕНЕРГЕТИКА е първата относително обособена част от задължителния курс на обучение по Механизация на земеделието. Дисциплината осигурява част от специалната подготовка необходима за придобиване на ОКС Бакалавър в професионално направление Растениевъдство с професионална квалификация Агроном.

Дисциплината се състои от три раздела:

  • Биоенергетика
  • Източници на механична енергия
  • Електрозадвижване и хидрозадвижване.

Основната цел на дисциплината ЗЕМЕДЕЛСКА ЕНЕРГЕТИКА е изучаване на принципите на работа, основните показатели и приложението на основните енергийни източници в съвременното земеделие.

Дисциплината ЗЕМЕДЕЛСКА ЕНЕРГЕТИКА има входни връзки с дисциплините: Математика и Физика и изходни връзки с дисциплините: Земеделски машини, Механизирани технологии в земеделието, Растениевъдство, Земеделие, Технологии в Зеленчукопроизводството, Технологии в овощарството, Технологии в лозарството.