Икономика на околната среда

Икономиката на околната среда е интегрирана дисциплина, която се основава на базовите икономически дисциплини, както и на дисциплините, които изучават околната среда като място за живеене и като източник на производствени ресурси.

Курсът е структуриран в четири части. В първата част се представят някои от ключовите проблеми на обществото и основните причини за тяхното съществуване. Акцентира се върху ролята на човека за възникването и разрешаването на констатираните проблеми, както и върху фундаменталната връзка човек-природа-икономика. Във втората част чрез ретроспективния метод се представят развитието на икономиката и екологията, като самостоятелни науки; ранните опити за съвместно развитие на икономиката и природните науки и реинтеграцията на екология и икономика в съвременната наука.
 
Тук намират място различни идеи и модели, разгледани в исторически контекст. В третата част се разглеждат фундаменталните принципи на икономиката на околната среда, оформени в резултат на представения по-горе еволюционен процес. В последната, четвърта част, са представени набора от политически подходи, произтичащи от принципите, и инструментите, които могат да бъдат използвани за осъществяване на избраната политика.  

Успешно завършилите обучението по дисциплината ще познават основните екологично-икономически проблеми и възможностите на устойчивото използване на околната среда и ще могат ефективно да участват в обсъждането и практическото реализиране на проекти и решения в сферата на селските райони, агробизнеса и екологията.