Икономика на труда

Икономиката на труда изучава труда като икономическа категория, като система от икономически отношения, които възникват и се реализират на трудовия пазар под влияние на пазарните сили, на стоковия и паричен пазар и на възможностите за инвестиране. Формирането на тези отношения се подчинява на икономическите императиви – търсене и предлагане на труд, ефективност и производителност, инвестиции, печалба, конкурентна способност, стабилно икономическо развитие.

Основните цели на дисциплината са: да се разкрият закономерностите, принципите, пътищата, подходите, средствата, механизмите и стратегиите за постигане на висока ефективност на труда, и да се развият у студентите знания и умения за вземането на рационални и ефективни решения, свързани с използването и управлението на трудовите ресурси на микро и макро ниво.

Материалът по дисциплината е организиран в пет основни раздела. В първия раздел се прави въведение в дисциплината, като се акцентира върху същността, подходите, функциите и характерните черти на съвременния труд. Вторият раздел е концентриран върху пазара на труда, където се изясняват характеристиката и особеностите на този пазар, специфика на търсенето и предлагането на труд, същността на понятията заетост и безработица, цената на труда и определянето на заплатите. Третият раздел касае защитата на труда, където се разглеждат минималната работна заплата, осигурителните системи, условията на труд, правата и задълженията на работниците и политиката за осигуряване на равни възможности. Четвъртият раздел акцентира върху ефективността на труда, понятията и методите за неговата оценка и стандартизиране. Последният, пети раздел, разглежда индустриалните отношения. Тук вниманието е съсредоточено върху предмета, принципите и моделите на индустриалните отношения, основните субекти и развитието на тези отношения в България.

Теоретичните знания след курса на обучение ще позволят да се разграничат основните подходи към изучаването на труда, неговите икономически и социални функции, да се определи значението им в съвременния свят, основните изисквания и икономическите проблеми на труда у нас.

Практическите умения след курса на обучение включват възможности за търсене и намиране на онези ефективни решения и подходи за развитие и управление на трудовите ресурси на микро и макро ниво, които ще направят възможно по-бързото и пълноценно интегриране  на страната ни в Европейския съюз.