Икономическа социология

Предмет на изследване от страна на икономическата социология се явява взаимодействието между икономиката и обществото, влиянието  на извън икономическите фактори върху икономическото развитие, социалният контекст на икономическите процеси. Икономическата социология позволява на икономиста да осмисли базовите икономически понятия от социологическа гледна точка, да допълни традиционният икономически инструментариум с методите на социологията. 

Обучението по дисциплината спомага на студентите за по-правилното разбиране на учебния материал по дисциплините: “Микро и макроикономика”, “Планиране и прогнозиране”, “Основи на управлението”, “Аграрна икономика”, “Развитие на селските райони в ЕС”, “Регионална аграрна политика”, “Регионално развитие и планиране на селските райони", ”Местно самоуправление и стратегическо управление на селските райони" и др.

В съответствие с гореизложеното настоящият курс има за цел да:

  • запознае студентите с предмета и основните понятия на съвременната социология;
  • анализира от социологическа гледна точка социалната страна на икономическия живот;
  • запознае и обучи практически студентите на основните емпирични социологически методи и техники за изследване на потребителите и общественото мнение.