Информатика

Бъдещият специалист се нуждае от фундаментални познания по информатика и практически умения по използването на стандартни и специализирани програмни продукти и системи за да може да анализира, прогнозира, управлява сложните процеси в съвременната икономика.
Дисциплината обхваща следните основни теми:

  • Основни понятия в съвременната информатика. Алгоритми и структури от данни;
  • Аритметични основи на информатиката. Математическа логика. Значение на логиката и аритметиката за развитието на съвременната изчислителна техника;
  • Компютърни системи и технологии;
  • Системно програмно осигуряване. Операционни системи;
  • Приложен софтуер – характерни черти и класификация. Преглед на приложния софтуер в икономиката, управлението и администрацията. Информационни технологии в офиса.

Практическите занятия са насочени към изграждане на основни навици и умения за работа с приложни програмни продукти в областта на текстообработката, електронните таблици и базите данни. Дават се примери от природните науки, изискващи сложни изчисления (формули и зависимости, математически и статистически функции), също така графични изображения и диаграми.