Лозарство и биотехнологични методи

По дисциплината „Лозарство и биотехнологични методи“, студентите  се запознават със състоянието, проблемите и перспективите за развитието на лозарството у нас и в света. Получават познания за биологичните изисквания на лозата при производството на лозов посадъчен материал, създаването и отглеждането на лозовите насаждения и научно-техническите предпоставки за съвременно високо ефективно гроздопроизводство,  съобразени с биологичните изисквания на сортовете, екологичните условия и прилаганата агротехника. Студентите се запознават с биологичните и технологичните особености на перспективните десертни и винени сортове, със специфичните им изисквания към екологичните условия и агротехниката на отглеждане, както и с преработката на гроздовата продукция в алкохолни напитки и безалкохолни хранителни продукти.

Студентите от специалността Растителни биотехнологии, получат подготовка в областта на лозарството, която ще ги подпомогне да участват в планирането и организирането на производството на качествено грозде за прясна консумация и за преработка, с ограничено използване на химични средства за борба срещу болести, неприятели и плевели.