Методология на регионалното развитие и регионалната политика

Лекционният курс по „Методология на регионалното развитие и регионалната политика” е задължителен учебен предмет при подготовката на студентите-бакалаври при катедра „Мениджмънт и маркетинг” при Аграрния университет-град Пловдив. Чрез този и други задължителни курсове те добиват базови знания и компетенции в избраното от тях професионално направление. Главната цел и основна задача на учебната дисциплина е да разкрие и обясни съвременните научни подходи, методи, принципи, цели и приоритети на регионалното развитие и регионалната политика , като това се извършва в контекста на взаимно обвързаността и субординацията между регионалното развитие – регионална политика и местно самоуправление.

В структурен план учебното и тематично съдържание на курса е разпределено в четири части. Първата част включва теми които изясняват предметната същност на регионалното развитие и регионалната политика, принципите на устойчиво и балансирано регионално развитие, съдържателната рамка на регионалната политика на Европейския съюз и връзките с кадастъра, имотния регистър и устройството на територията на Р България. Специално внимание се отделя на Европейската харта за местно самоуправление, проекта на Харта за регионално самоуправление и функционалното единство на икономическото, социалното и екологичното развитие и проявление на човешката дейност на определена територия ( административно-териториални единици и райони за планиране). Втората част обхваща теми главно с методично съдържание. Основанията за това са, студентите да усвоят методите за количествена оценка на природно-ресурсния потенциал, методите за измерване и прогнозиране на демографското развитие, методи за определяне на индикатори и коефициенти за стопанското развитие на определена територия, интегрална оценка на екологичната ситуация и измерване на регионалната ефективност на социално-икономическото развитие. В резюмиран план се дават и знания за същността на методите използвани при визуализиране и картографиране на природно-социални и еколого-икономически процеси.

Третата част е свързана с извеждането на проблемите с методиките и правилата на които трябва да почиват основните документи и инструменти за провеждане на регионалното развитие и осъществяване на регионалната политика. Важно значение има процеса на подготовката и анализа на стъпките на изготвяне, както и анализа и оценката на заобикалящата ни среда при прилагането на съответните политики и техните въздействия върху територията.

Четвъртата част съдържа теми за технологията при разработването на стратегии и планове за регионално развитие, обяснение на задължителната координация между национални приоритети, регионално развитие и местно самоуправление, същността на политиката за децентрализация на управлението в страната.