Механизация

С изучаване на дисциплината Механизация  се цели да се запознаят бъдещите аграрни икономисти с основни технико-технологични понятия и елементи в областта на енергетичните средства и работните земеделски машини, и механизираните процеси извършвани с тях, с оглед ефективното им планиране и използване, а така също и правилното отчитане на икономическите показатели.

Основни енергетични източници в земеделието са двигателите с вътрешно горене и асинхронните двигатели, а енергетични и транспортни средства са тракторите и автомобилите. Това налага запознаването с тяхното принципно устройство и действие и с ефективното им използване, което се обуславя от факта, че енергийните разходи в земеделието са над 30% в полското и 80% в оранжерийното производство от общите разходи.

Голямото разнообразие на културите отглеждани в нашата страна предопределя големият брой земеделски машини и технологични процеси извършвани с тях. Наред със запознаване с принципното устройство и действие на работните машини се цели да се определят техните технико-икономически параметри и показатели и овладеят условията и методите за тяхното ефективно използване с оглед постигане на качествена работа при минимални разходи.

Дисциплината Механизация има входни връзки с дисциплините математика, физика, почвознание и изходни връзки с растениевъдните и икономически дисциплини.