Механизиране на технологиите в полевъдството

Съвременното земеделие е немислимо без ефективно използване на земеделската техника и съоръжения при отглеждане на културите. С настоящата програма се цели да се подготвят студентите за рационално използване на машинно-тракторните агрегати (МТА) в земеделието. Те трябва да овладеят основните научно-теоретични знания за рационално използване на МТА.

Да могат: професионално да разработват механизирани технологии за отглеждането на полски култури; правилно да комплектуват МТА за основни енергоемки операции с цел реализиране потенциалните възможности на използваните трактори; рационално да организират работата на МТА в полето; да умеят да оценяват качеството на извършените механизирани операции. Освен това те трябва да са в състояние да планират нуждата от механизирани средства от ниво ферма до цял регион в рамките на дадена технология.

Входните връзки на дисциплината се получават по линия на информацията от курса по земеделска енергетика, земеделски машини, растениевъдство, животновъдство, общо земеделие, агрохимия, и др. Изходните връзки са от характер да обслужват обучението на студентите по дисциплините земеделска икономика, аграрен мениджмънт, екология и опазване на околната среда, изготвянето на дипломните проекти и професионалната реализация на младите специалисти в естествени производствени условия.