Микробиология

Курсът цели да се изградят задълбочени познания върху биологията на прокариоти и еукариоти, като се акцентира върху изучаването на таксономията, физиологията, метаболизма и генетиката на микроорганизмите. Специално внимание се отделя на изучаване особеностите на основните групи микроорганизми и подходи, свързани с тяхното откриване, идентифициране и доказване в околната среда. Разглежда се кръговрата на химичните елементи в природата и участието на микроорганизмите в трансформацията на органичната и неорганична материя, формиране на микробни съобщества и техните взаимоотношения.

С изучаването на курса студентите ще придобият знания и умения за прилагане на екологосъобразно съвременно земеделие, което се очертава като бъдеще на земеделското производство и съхраняване на околната среда.