Микроикономика

Микроикономика е единия от основните дялове на фундаменталната икономическа теория, изучавана под общото наименование „Икономикс“. Микроикономиката е базисна икономическа дисциплина, която запознава студентите с основните принципи на икономическата теория и с тяхното приложение при функционирането на двете основни групи субекти в икономиката – фирмите и домакинствата.

Курсът има въвеждащ в икономическата теория характер, като на първо място се разглеждат най-общите въпроси на пазарното взаимодействие, както и инструментариума за неговото изследване. На втори етап се интерпретират въпросите на потребителския избор: подходите, мотивационните механизми и оптимизирането на потребителското поведение. На трети етап се акцентира върху фирмено поведение: оптимизиране на производството, разходите и печалбата в краткосрочен и дългосрочен период. Четвъртият етап интерпретира конкурентността при различните пазарни структури и спецификата на пазарите на производствени фактори, в т.ч. труд и капитал, а последният етап е ориентиран към въведение в тематиката на общото пазарно равновесие.

Студентите, завършили курса, имат възможност да разчитат правилно пазарните сигнали и да вземат обосновани икономически решения на микро ниво, да идентифицират тенденциите на развитието на факторните и продуктовите пазари и да формират адекватно становище за стратегическото поведение на микроикономическите агенти. Те могат да интерпретират правилно основните икономически понятия и са в състояние да оптимизират избора на производителите и потребителите, базирайки се на добра икономическа подготовка.