Моделиране на регионалните системи

Целта на курса Моделиране на регионалните системи е студентите да придобият основни познания в областта на моделирането на регионалните системи и приложението на икономико-математическите модели при оптимизиране производството на отделните подотрасли. Студентите се запознават с най-разпространените модели и с методите за тяхното решаване.  Специално внимание се отделя на оптимизационните техники. Подробно се разглеждат: задачата на линейното оптимиране, теорията на двойствеността в линейното оптимиране и нейната икономическа интерпретация, както и най-често срещаната в практика задача на линейното оптимиране – транспортна задача, метода на най-малките квадрати с  различни регресионни модели.

Лекционният курс осигурява необходимите знания за провеждане на практическите упражнения.

Чрез практическите занятия студентите ще придобият умения в областта на регионалното моделиране: разработване на модели за оптимизация; за компетентно вземане на решения на управленско ниво.

Получените знания и умения ще подпомогнат студентите при изработването на проекти и стратегии за регионално развитие.