Молекулярна генетика

Дисциплината Молекулярна генетика дава на редовните студенти в бакалавърска степен познания по важни теоретични въпроси: съвременната концепция за структурата и функцията на гена; организацията на прокариотния и еукариотния геном; молекулните механизми на репликация; основните етапи за реализация на генетичната информация – транскрипция, транслация и постранскрипционна модификация при еукариотните организми; молекулните механизми при протичане на кросинговър и възникване на мутации.

Получените знания по основните теми, включени в програмата, както и по клониране на гените и теоретичните основи на молекулните маркери са необходима предпоставка за разбиране на лекционния материал включен в програмата по другата задължителна дисциплина "ДНК рекомбинантни технологии".

Доразвиват се получените познания от студентите-бакалаври по други изучавани от тях дисциплини като обща генетика, микробиология, биохимия и се създава солидна база от знания за овладяване на биологичните дисциплини.