Напояване и отводняване

Дисциплината “Напояване и отводняване” се изучава за да се дадат познания и умения на студентите агрономи на ниво бакалавър за организиране, прогнозиране и осъществяване на необходимите мелиоративни мероприятия при отглеждане на селскостопанските култури в условията на засушаване или излишно преовлажняване, съпроводено от засоляване, както и за причините на почвената ерозия и борбата с нея.

Изучават се предимствата и недостатъците на различните поливни техники и технологии за напояване и тяхното въздействие на културите и почвите, както и видовете водоизточници за напояване – особености при водовземане, технически характеристики и наблюдения за опазване на околната среда, качество на поливната вода и въздействие върху добива на културите.

Бъдещите специалисти ще се запознаят със законите на движение на водата върху почвената повърхност и вътре в почвата, изясняват се много съществени въпроси, свързани с хидрологията и хидравликата. Съществено място е отделено на водно-физичните свойства на почвата и връзката им с поливния режим на селскостопанските култури.

Обект на внимание е експлоатацията на откритите канали, тръбопроводи, напоителни полета и хидротехническите съоръжения, както и необходимите средства за поддръжка и експлоатация. Изучават се основните процеси, свързани с необходимостта от мелиориране на преовлажнените земи – отводняване при външни и вътрешни води. Дават се основните схеми на отводнителната система – регулираща и провеждаща и техническите параметри на закрития и открит дренаж в обработваемите земи.