Обща генетика

Дисциплината Обща генетика дава на студентите в бакалавърска степен основни познания по най-важните теоретични  въпроси  в  генетиката. Студентите изучават проблемите свързани с материалните  основи  на наследствеността; закономерностите при унаследяване на признаците; типовете изменчивост на организмите; генетичните процеси в популацията; молекулните механизми на процесите и др.

Дисциплината “Обща Генетика” дава на студентите конкретни и точни познания по най-важните въпроси, които имат отношение към агрономическата практика с акцент върху общата им генетическа подготовка като теоретическа основа на обучението по други биологични дисциплини.

За реализиране на целите на тази програма е необходимо студентите да имат достатъчно познания по Ботаника, Биохимия и Физиология на растенията. Познанията по Генетика се явяват база за изучаване на дисциплините Селекция и семепроизводство, Растениевъдство, Животновъдство, Фитопатология и др.

Програмата цели, след усвояване на посочените познания, студентите на практика да могат научнообосновано и ефективно да използват тези познания по-нататък в обучението им по други биологични дисциплини.