Обща ентомология

Знанията, които те получават са адаптирани към специфичните особености на тяхната специалност и отговарят на съвременните тенденции за обучение на специалисти – агрономи по растителна защита. Те са свързани с насекомите като неприятели по културните растения, както и борбата с тях, като основен елемент от технологиите при отглеждане на земеделските култури.

Курсът на следване има за цел да даде на студентите първоначални теоретични знания, но също така и практически умения по идентификация на вредните насекоми и опазване на културите от неприятели, а природната среда от замърсяване с пестициди.

В тази дисциплина студентите се запознават с по-общи въпроси и проблеми на земеделската ентомология. В нея те получават основни познания върху морфологичните и анатомични особености на вредните насекоми; върху физиологичните и биологични процеси свързани с тяхното размножаване, растеж и развитие; върху тяхната систематика; върху био-екологичните и биоценологичните им особености свързани с адаптационните им механизми и начини за оцеляване, поведенчески реакции, комуникация и др. Задълбочено се изучават общите принципи, средства и методи за борба с неприятелите.

По време на лабораторните занятия студентите се запознават с морфологичните, анатомични и биологични особености на насекомите, както и с повредите, които нанасят вредните видове.  Важна част от тяхното обучение е идентификацията на основните систематични единици – разреди и семейства.

Знанията които получават студентите в курса по Обща ентомология са необходими за тяхното обучение в следващите курсове по Специална (Земеделска) ентомология, Биологична борба, Прогноза и сигнализация, Карантина на растенията.