Обща фитопатология

Познаването на растителните болести и борбата с техните причинители са важни предпоставки за ефективността на земеделието, а фитопатологията като наука се занимава именно с тези елементи на технологичния процес.

В рамките на лекционния курс по обща фитопатология на студентите се представят фундаментални въпроси, свързани с развитието на фитопатологията като наука, основните понятия, класифицирането на болестите, методите за определяне на загубите, взаимоотношенията растение-патоген, специализацията на фитопатогените, характеристиките на основните групи патогени и морфологичните особености на по-важните за страната представители, направленията и методите за борба.

Лабораторните упражнения затвърждават част от лекционния материал и предоставят възможност за разширяване на познанията върху етиологията на болестите чрез усвояване на основните диагностични методи.

След проведения курс студентите придобиват знания, които им позволяват за разглеждат патологичните процеси като динамична и многофакторна система, самостоятелно да диагностицират основни групи растителни болести и съобразно конкретната ситуация да изграждат принципни растителнозащитни системи за борба.