Общо земеделие

Учебната дисциплина Общо земеделие е една от базовите дисциплини на агрономическото образование. Тя осъществява прехода между общоагрономическите дисциплини – земеделска ботаника, почвознание, агрохимия, физиология и биохимия на растенията, агрометеорология и по-тясно специализираните – фитопатология, ентомология, растениевъдство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, цветарство и др.

Предмет на земеделието като наука са следните направления: изучаване на факторите за живота на културните растения, взаимоотношенията помежду им и възможностите за тяхното регулиране в земеделието; физичното състояние на почвата и възможностите за неговото регулиране посредством обработките на почвата; системите за обработка на почвата за различните групи култури и схемите и начините на сеитба; значение на сеитбообращението за земеделската практика, причините за редуването на културите и видовете сеитбообращения; семеконтрола в т.ч.  организационни структури, нормативна уредба и показателите необходими за окачествяване на посевния материал.

Получаването от студентите на задълбочени знания по Общо земеделие е гаранция за по-успешното усвояване на всички останали агрономически науки.