Общо земеделие и хербология

Целта на дисциплината е да даде основни познания за факторите, определящи добивите от селскостопанските култури, тяхното взаимодействие и методите за най-рационалното им използване и регулиране. Като се базира и доразвива знанията, получени от други дисциплини, в курса по общо земеделие и хербология се изучават методите за най-ефективно поддържане и използване на почвеното плодородие и останалите агроекологични ресурси. Основен обект на дисциплината са сеитбообращението и обработката на почвата, като стратегически звена в системата на земеделие, чрез които се въздействува не само върху ефективното почвено плодородие, но се създава и фон за максимална изява на интензивните фактори, като торене, напояване и др.

В дисциплината се изучават и факторите с отрицателно въздействие върху добива - плевелната растителност и борбата с нея, ерозията, преовлажняването на обработваемите земи и др. Подробно се разглеждат и начините на съставяне на полски и специални сеитбообращения. Курсът по хербология включва изучаването на проблемът с плевелите – биология, морфология и вредоносност, както и методите за борба с тях в основни полски култури.