Овощарство и биотехнологични методи

Целта на курса е да се дадат на студентите задълбочени познания за морфологичните и биологични особености и стопанското значение на отглежданите в промишлените насаждения овощни видове, техните изисквания към екологичните фактори, създаването на овощни насаждения и агротехническите мероприятия за отглеждането им. Студентите ще получават познания за съвременните технологии при отглеждане на овощните растения, което ще им даде възможност да се справят успешно с възникващите в практиката проблеми по увеличаване на добивите, подобряване на качеството и снижаване на себестойността на плодовата продукция.

Материалът е групиран по логически свързани теми, без повторения или дублиране с други дисциплини.

Лекциите се извеждат в определените по график аудитории и се онагледяват по традиционните начини.
 
Практическите занятия се провеждат в Учебно експериментален участък на катедрата в с. Брестник.