Организация и управление

Учебната дисциплина Организация и управление има ключово място в съвкупността от дисциплините формиращи управленческия профил на обучението на студентите. Целта на този курс е да предостави знания, които да развият виждания за различни бизнес управленски решения, с оглед постигане на високо ефективно производство. 

Основните знания на тази дисциплина имат приложен характер и са насочени към оперативно управление на производствените фактори. Студентите ще се запознаят с прилагането на различни икономически и управленски принципи, подходи за анализ в процеса на вземане на управленски решения. В съвременните условия на развитие на селското стопанство, когато икономиката ще се основава на пазарното стопанство, въпросите застъпени в дисциплината придобиват особена актуалност. Основно се изучават въпросите за съдържанието и същността на организацията, като всеобщо понятие в производствената дейност, общо за отрасъла, и в отделните производства.

Актуални са въпросите по създаването на новите форми на организация на производството и труда в условията на процесите на приватизация. В нова светлина се разглежда плановата дейност в предприятията, специализацията, концентрацията и съчетаването на отраслите в земеделието. Въпросите по използването на ресурсите – земя, средства за производство, труд и капитал са важни и на студентите се дават задълбочени знания за методите на оценка и ефективното им използване като условие за получаване на оптимална печалба.