Организация и управление на АП

Учебната програма е разработена за нуждите на дистанционното обучение на студентите от специалност „Аграрна икономика” на Аграрен университет Пловдив. С изучаването на дисциплината студентите придобиват задълбочени теоретически и практически познания в областта на управлението на стопанските организации. Получаваните знания са съобразени със спецификата на селскостопанските предприятия и са от важно значение за провеждане на ефективна и конкурентоспособна стопанска дейност.

Като основа за изучаване на курса се явяват главно знанията по дисциплината Основи на управлението.

Практическите занятия са насочени изцяло към разработването на производствен план с цел усвояване приложението на методите използвани при стратегическото и оперативното  планиране на дейността на стопанството.

Получените знания по дисциплината ще помогнат на студентите да прилагат различни подходи в управлението на агробизнес организациите.