Основи на правото

“Основи на правото” дава най-необходимите и основни познания на студентите, обучаващи се на образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”. 

Основната концепция, залегнала в учебната програма е, че дисциплината е с хуманитарна и теоретична насоченост, която има фундаментално значение за по-нататъшното обучение и за практическата реализация на студентите. Основните й мотиви са, че без знания за правото, за това как то функционира в обществото и каква е неговата структура, е невъзможна научната, практическата и управленската дейност в професионално направление “Управление на регионалното развитие”.

Запознаването на студентите със съществуващите днес семейства правни системи, с основните правни принципи и ролята им за правното регулиране, видовете субекти на правото, тяхната специфика и характеристики, е условие за обогатяване на ценностната система и развиване на мисленето на студентите. Лекционният курс по “Основи на правото” се базира на науката “обща теория на правото” и дава най-общите и в същото време най-важните знания за правото като явление. Без тяхното изучаване не може да се пристъпи към бъдещото усвояване на специфичните въпроси от областта на отделните отраслови правни науки(търговско, финансово, аграрно право и др.).

Дисциплината „Основи на правото” има дълга история и утвърден учебен статус в системата на висшето образование в България и традиционно присъства в учебните планове на специалностите от професионално направление „Икономика”. Предназначението на тази учебна дисциплина е да въведе студентите в сферата на правопознанието и да ги запознае с основните начала на действащия правен ред.