Оценка на земя и активи

Дисциплината „Оценка на земя и активи” осигурява теоретико-методически и практически знания, необходими при управлението, отчитането и оценката на земеделски земи и трайни насаждения. Студентите се запознават с особеностите на земята като производствен фактор в селското стопанство, количествените и качествените характеристики на земеделските имоти. Важно място е отредено на бонитировъчната оценка и категоризацията на земята, както и на поземления кадастър. Изучават се различните методи за икономическа оценка на земеделските имоти и факторите оказващи влияние върху техните цени. Студентите се запознават със съществуващите модели за устойчиво използване на земеделските земи, както и с ролята на държавата за регулиране на поземлените отношения в страната.

В този курс ще приложим съвременни методи на обучение, осигуряващи комплексни знания и умения у студентите за всички аспекти на земеползването, оценката и отчета на земите със селскостопанско предназначение, което в дългосрочен план да гарантира устойчивото развитие на стопанствата и на регионите.