Планиране и прогнозиране

Целта на дисциплината е разкриване на съдържателния образ на планирането и прогнозирането на бъдещето на икономическите системи. Този съдържателен образ се извежда от изследването на икономиката в качеството й на сложна система, от изследването на еволюцията на тази система, и от измерването на нейните свойства. Дисциплината е в тясна връзка с всички икономически дисциплини – микроикономика, макроикономика, управление, статистика и пр.

Истинското разработване на един план не е обикновена техническа задача. По тази причина е необходима основна ревизия на методологическата база, върху която са се строили в миналото различните планове. Необходимо е да се изчистят натрупаните предразсъдъци и да се създаде истинска наука за планирането и прогнозирането. Настоящият курс представлява един опит за създаване на така необходимата нова теория и методология в областта на планирането и прогнозирането на бъдещето на икономическите системи.

Този курс има за своя цел подготовката на необходимите специалисти за нуждите на регионалното управление; даване на знания на студентите за плановата дейност; умения да се ползват тези знания в разработването на определени планови документи и решения; знания (модели), с които се имитира, възпроизвежда видяното, наученото и знания за модерното планиране. Практическата цел на дисциплината е да насочи в правилна посока младите бъдещи  мениджъри, да им покаже подхода чрез който те трябва да се ориентират в управлението на регионите с цел да успеят.

Техническата осигуреност на учебния процес изисква упражненията по планиране да се извеждат в оборудвана с компютри зала, а изискванията към студентите посещаващи този курс е да имат основни икономически познания.