Почвознание и агрохимия

Лекциите по дисциплината Агрохимия са съобразени със съвременните теоретични и практически достижения за хранене и торене на растенията в условията на устойчивото земеделие. При разглеждането на основните въпроси се използват знанията от сродните дисциплини - почвознание, биохимия и физиология на растенията без да се дублират, което дава възможност за надстройване на материала и получаване на информация за добро познаване на торовите средства в селското стопанство и правилното използване на промишлените и органичните торове. Засилено е вниманието към екологичните аспекти на торовете и торенето и знанията за разработване на екологосъобразни системи на торене, осигуряващи запазване и подобряване на почвеното плодородие, количеството и качеството на продукцията и опазване на околната среда. Едновременно с това специално внимание се обръща на ефективността от торенето – агрономическа, икономическа и енергийна. Получените знания по правилна употреба на торовете при основните групи селскостопански култури са основа за по-пълно усвояване на материала в дисциплини като растениевъдство, зеленчукопроизводство, лозарство, овощарство, и др.

Основните въпроси, които съставляват главното съдържание на почвознанието като научна дисциплина, са свързани с изясняване на образуването и развитието на почвата, състава и свойствата и, нейното плодородие, закономерностите в разпределението на почвите по земната повърхност, начините и методите за създаване и поддържане на условия за максимално ефективно плодородие и методите за изследване на почвата.

Тези въпроси в лекционния курс са групирани в следните логически субординирани части:

Първата част обхваща въпросите около образуването, състава и свойствата на почвата, зараждането и развитието на основното й свойство - плодородието. Образуването на почвата се разглежда на основата на познанията, които се дават относно изветрянето на скалите и минералите, но наред с това почвообразувателния процес се интерпретира като самостоятелен и комплексен процес на формиране на почвата.

Втората част на курса се отнася до изучаването на състава на почвата – минералогичен, механичен, органичен и химичен състав.

В третата част на курса се разглеждат основните свойства на почвата – общи физични, механо-технологични, водни, физико-химични, поглъщателна способност, въздушни свойства и въздушен режим.

В четвъртата, последна част от курса се разглеждат факторите на почвеното плодородие и въпросите за класификацията на закономерностите в географското разпространение на почвите, като се изясняват особеностите в типа на почвообразуване в различните почвени зони.

В курса от лабораторни  занятия се изучават методите, свързани с теренното изследване на почвите, правилата за пробонабиране, в зависимост от целите на изследването и обработката и подготовката на почвените образци за лабораторни анализи,извеждат се лабораторни опити, в които се усвояват основните методи за анализ на физичните и химични свойства и някои елементи от състава на почвите В последната част от занятията се изучава разпространението и морфологията на основните почвени различия в България.