Поливен режим

Учебната програма е предназначена за студенти, обучаващи се в образователна степен “Бакалавър”. Същата има за цел да допълни познанията на студентите, получени по дисциплината „Напояване и отводняване” (изучавана като задължителна), като предвидения за преподаване материал в настоящата програма е изцяло с агрономическа насоченост.

В дисциплината студентите ще получават познания за:

  1. Поливен режим (същност и елементи на поливния режим, както и видове поливен режим). Познаването на елементите на поливния режим на дадена култура (в зависимост от характера на годината в метеорологично отношение) дава възможност за прецизно проектиране на поливните площи и по-нататъшната им правилната експлоатация. Изучаването на връзката „Добив-вода” дава възможност за научно обосновано нарушаване на оптималния поливен режим, с цел получаване ма максимален икономически ефект от напояването. Учебният материал за изучаването на поливния режим има връзка с дисциплините „Ботаника”, „Почвознание”, „Агрометеорология” и др.
  2. Евапотранспирация (ЕТ). Евапотранспирацията е единствения разходен елемент от водния баланс на активния почвен слой на всяка култура, поради което познаването й гарантира достоверност при прогнозиране на поливките. Тя е застъпена най-широко в научно-изследователската работа на учените, работещи в областта на поливните режими. Студентите ще получат знания за същността ЕТ, начина по който се формира и основните методи за нейното определяне (директни и индиректни). Лекционният материал във връзка с ЕТ има връзка с дисциплините „Почвознание”, „Физиология на растенията” и „Агрометеорология”.
  3. Поливен режим на различните селскостопански култури. Познанията, получени предходните две части на лекционния курс се конкретизират за основните селскостопански култури. Освен това, тук се обръща съществено внимание на критичните по отношение на изискванията към почвената влага фенофази при всяка от културите. Дава се информация за възможните загуби на добив при допускане на воден дефицит през всяка от фазите, както и отзивчивостта на растенията при напояване само в определена фаза от вегетацията (при невъзможност за даване на повече от 1-2 поливки). В учебния материал се дава информация за влиянието на напояването и върху качеството на добива. Имат връзка с дисциплините “Растениевъдство”, “Лозарство”, “Градинарство” и “Овощарство”, като ги допълват.
  4. Практически занятия. В часовете за упражнения, посредством специализирана компютърна програма (налична в катедра „Мелиорации и геодезия”) студентите ще придобият практически умения да работят с данни от действително изведени полски експерименти с поливен режим. Ще проектират и прогнозират поливния режим на различните селскостопански култури при оптимално напояване и в условията на воден дефицит. Ще се усвоят методите за определяне параметрите на връзките „Добив-напоителна норма” и „Добив-ЕТ”. Въз основа на получените данни ще се прави икономически анализ на резултатите от прилагането на различните поливни режими.