Политология

Основната цел на дисциплината „Политология” е да запознае студентите с еволюцията на политическата мисъл от Платон и Аристотел до наши дни. Съобразявайки се с хорариума, ние акцентираме върху мислители, които имат най-съществен принос за развитието на теорията на политиката.

Усвоявайки основни понятия на политологията като „власт”, „държава”, „гражданско общество”, „тоталитаризъм”, „демокрация”, „либерализъм”, „консерватизъм”, „социалдемокрация”, „геополитика”, и т.н., студентите повишават политическата си култура и могат да се ориентират в сложните и динамични политически процеси, които протичат в съвременния свят като цяло, в Европейския съюз и у нас, и да участват съзнателно в политическия и обществения живот.

Развитието на туризма като приоритетен отрасъл в Република България, както и на туристическата политика не може да се разбере извън геополитическия контекст, независимо от утвърдените евроантрантически демократични ценности.