Принципи на икономиката

Курсът „Принципи на икономиката“ е предназначена  за студентите в базово ниво на бакалавърската програма и обхваща основните концепции и терминология в областта на икономическата теория. Икономиксът е базисна икономическа дисциплина, която запознава студентите с основните понятия, тяхното приложение, както и с ролята на държавата за регулиране и поддържане на икономическата активност.

Курсът има въвеждащ характер, като на първо място се разглеждат най-общите въпроси на пазарното взаимодействие, както и инструментариума за неговото изследване. На втори етап се акцентира върху  някои макроикономическите аспекти на взаимодействията, в т.ч. макроикономическата политика и инструментите за нейната реализация.

Студентите завършили курса имат възможност да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в реалната икономика, да  разграничават различни възгледи и концепции, като формират и аргументират собствени оценки и виждания.