Растениевъдство

Дисциплината ”Растениевъдство”  има за цел да запознае студентите с -основните житни, бобови и  технически култури, които се отглеждат в България и са включени в полските сеитбообръщения с различно направление на произвежданата растителна продукция. В световното земеделие тези култури заемат над 80% от посевните площи и осигуряват продукти за непосредствено използуване от човека и животните и суровина за преработвателната промишленост.

От обемът и важността на разглежданите биологични изисквания, растежни и морфологични особенности,систематиката и стопанските качества на районираните сортове  произтича и значимостта на знанията за тях.  В курса се дават познания върху разглежданите култури в много широк диапазон. На първо място се прави цялостна характеристика на основният продукт, заради които се отглеждат растенията и различните начини на неговото използуване. Заедно с това се дават сведения и за съпътстващите основния продукт растителни части. Отделя се внимание за разпространението и използуването на културите в географски и исторически аспекти. На тази основа се правят прогнози за перспективите в различни региони в света и България. Специално място е отделено за произведената в света и в България продукция и нейното потребление в миналото, сега и в перспектива.

Културите се разглеждат в тясна връзка с абиотичните и екологичните фактори. Изучават се специфичните за отделните култури болести и неприятели, развитието им в зависимост от климатичните фактори, начините за ограничаването им, чрез правилни сеитбообръшения, устойчиви сортове, обеззаразяване на семената, както  и начините за борба с тях през вегетацията. Правилно приложената технология при отглеждането на културите / сеитбообръщение, обработка на почвата, торене на културите с подходящи норми, сеитбата им в подходящите срокове, грижите за посевите през вегетацията/  осигуряват оптимални условия за развитието на здрави растения и формиране на висок  добив.

В курсът се разглежда развитието не само на отделното растение с изискванията му към околната среда, но и на посева като динамична оптико-биологична система.

Така построеният курс по ”Растениевъдство”осигурява запознаване с особеностите в технологията на отглеждане на всяка от разглежданите култури,  възможностите за получаване на високодобивна и качествена растителна продукция.