Растителни, клетъчни и тъканни култури

Дисциплината „Растителни, клетъчни и тъканни култури”  дава на студентите в бакалавърска степен основни познания по най-важните теоретични въпроси и практически умения по техниките на ин витро култивиране и генетично инженерство.

В учебната програма на дисциплината са включени раздели по ин витро технологии за клонално микроразмножаване и производство на безвирусен посадъчен материал при растенията и по приложение на ин витро технологиите в селекцията на растенията - ембриокултури, соматичен органо- и ембриогенез, сомаклонално вариране, клетъчни култури, клетъчна селекция, протопластни култури, антерни култури, клетъчен мутагенез и генетична трансформация и методи за анализ на трансгенни растения. Доразвиват се получените познания по генетика, ботаника, физиология на растенията, биохимия и микробиология и се създава солидна основа от знания за разширяване на общата биологична култура на студентите.