Регионален анализ на стопанството

Учебната дисциплина “РЕГИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА СТОПАНСТВОТО“ е задължителна за студентите от образователната степен „бакалавър“ за специалност “Управление на регионалното развитие“ при Икономически факултет на АУ Пловдив. Тя е с фундаментално съдържание при подготовката на студентите – бакалаври. Дисциплината формира знания и умения за същността на съвременния регионален анализ на икономиката и обосновава научни подходи и методи за нейния анализ. Целта на учебната дисциплина е да разкрие методологията на регионалния анализ на стопанството, ограниченията и класификациите на критериите, индикаторите и алгоритмите за изследване на икономиката. В лекционния курс са включени методи за регионален анализ на стопанството, разработени от различни научни школи (американска, шведска, руска, нидерландска). Друга особеност е, че структурата и класификацията на икономическите дейности и отраслите съответстват на възприетите стандарти в България (2008) и страните-членки на Европейския съюз.

Структурата на учебната дисциплина обединява четири основни раздели. Първият е с методологично съдържание – формиране на конкретни знания за логиката и структурата на използваните подходи и методи при регионалното изследване на стопанството. Останалите три раздела от учебната програма са посветени на изучаването на спецификата на трите стопански сектора – първичен, вторичен и третичен.