Регионална икономика

Регионална икономика изучава природните дадености, като потенциални ресурси за икономическо развитие.  
Дисциплината дава знания и умения студентите да могат да изследват и насочват инвестиционните възможности на териториалните системи за осъществяване на ефективна икономическа политика в територията. 

Разглежда закономерностите и принципите за териториално разположение и развитие на производствените и обслужващи отрасли и производства. Анализира и оценява факторите и условията за локализация на нови обекти и тяхното рационално функциониране.  
Проследява начините за изграждане на пространствена структура на производството във връзка с рационалното използване на природния, икономически и социален потенциал на територията. Изучава формирането, разпределението и използването на човешките ресурси в териториален план. Изследва процесите на миграция и урбанизация в териториалните единици. 

Разработва методи и модели за изследване на икономическите процеси в ограничена територия. Разглежда формирането, регулирането и управлението на териториалните единици от различен ранг. Изучава състоянието на глобалните икономически проблеми на света по отделни региони и отражението им върху развитието на националната и местна икономика.