Регионална политика

Регионалната политика е политика на стратегически инвестиции, насочена към стимулиране на икономическия растеж и подобряване качеството на живот във всички региони и градове в ЕС. В знак на солидарност, чрез нея се насочват средства към по слабо развитите региони. Лекционният курс разглежда регионалната политика като главно средство за изграждане на устойчиви регионални пространствени икономически системи. Целта курса е да изгради у студентите основни знания за съдържанието, обхвата, нормативно-правната уредба на регионалната политика и механизмите за осъществяването й в контекста на намаляването на регионалната асиметрия в Европа.