Регионално планиране

Тематиката на управлението и планирането в регионален аспект е изключително актуална. Акцентът на тематиката е свързан с методиката и методологията на планирането и финансирането на развитието на пространствено-икономическите структури: зони, райони, териториално-производствените комплекси; урбанизираните пространствени структури: села, градове, агломерации; управляемите териториални общности, оторизирани от ЗТСУ и ЗАТД – общини, области и техните структурни звена (кметства и административни райони).

Обект на преподаване са преди всичко методическите и методологическите проблеми на регионалното планиране, актуализирането на регионалните планове и програми, както и съставяне, организация и изпълнение на регионалните инвестиционни програми и реализиране на интеграционните процеси в рамките на Европейския съюз.

Сложният многостранен обект на планирането изисква решенията, свързани с регионалното развитие, да бъдат вариантни, многостранни и с подчертан комплексен характер.