Селекция и семепроизводство

С дисциплината Селекция и семепроизводство се надграждат теоретичните и практически знания на студентите от базисните биологични и технологични дисциплини: ботаника, систематика, растителна физиология, ентомология, фитопатология, специалните технологични дисциплини както и теоретичните познания от генетиката и експерименталния дизайн и биометрия.

Усвояват се основни принципи на класически и модерни методи за генетично подобряване на културните растения, методи за отбор и стабилизиране на желани генотипове. Посочват се специфичните подходи при групите от култури според биологическите им особености и начини на размножаване.

Усвояват се методите на сортоподдържане и производство на пред базови и базови семена, базов сертифициран семенен или посадъчен материал. Дават се знания относно ЗППМ и ЗЗНСРПЖ, както и редица подзаконови нормативи на България и  Европейския съюз.