Селекция на растенията и приложни ин витро техники

С дисциплината Селекция на растенията и приложни in vitro техники  се надграждат теоретичните и практически знания на студентите от базисните биологични и технологични дисциплини.

Усвояват се основните принципи на конвенционални и биотехнологични методи за генетично подобряване на културните растения, методи за отбор и стабилизиране на желани генотипове. Посочват се специфичните подходи при групите от култури според биологическите им особености и начини на размножение.

Усвояват се ефективни методи на сортоподдържане и производство на пред базови и базови семена и/или посадъчен материал, както и на сертифициран семенен и/или посадъчен материал от различни по тип сортове селскостопански култури. Дават се знания относно ЗППМ и ЗЗНСРПЖ, както и редица подзаконови нормативи на България и  Европейския съюз.