Специализиращ курс по търговска политика на аграрната фирма

Учебната дисциплина Специализиращ курс: търговска политика на фирма (СКТПФ) е част от учебния план на водещи европейски и български университети, в които се изучават икономически науки. За Аграрен университет - Пловдив дисциплината е нова. Изучава се в  бакалавърския курс на специалността: Аграрна икономика.

 Подходът е хибриден. Свързват се в едно икономическата и правна същност на фирмата. Придобиват се основни познания за: (1) Законодателни механизми от правото на ЕС и България определящи фирмената структура; (2) Фирмена интеграция на малка, средна и голяма фирма; (3) Фирмена политика в условията на неефикасни пазари и институционални рискове; (4) Институционална промяна и корпоративна адаптация; (5) Организационно пресмятане в служба на фирмените интереси и стратегии. В процеса на обучение се надграждат знания, както от неокласическата и неоинституционална икономическа теория, така и от право на ЕС, търговско, облигационно, административно, трудово-осигурително право.

Овладяват се умения за анализ на процесите свързани с вътрешните и външните за фирмата връзки. Овладяват се умения за създаване и организиране на система от правила за фирмени нужди. Опознава се институционалната и бизнес средата и възможностите за адаптиране на фирмените процесни (договорните) правила. Изграждат се практически умения за редуциране на институционални рискове, произтичащи от договорното изпълнение и др. Овладяват се регистърните производства, като част от институционални и фирмени промени. Придобиват се конкретни умения за работа с електронните формати на регистрите; начин на работа с администрациите, изготвяне на документация за специфични фирмени нужди. Опознават се правната същност на взаимоотношенията с потребители на фирмен продукт, наети във фирмата, посредници, арбитри на фирмени спорове.

Ползват се авангардни методики за анализ, каквито са дискретно-структурния анализ на процесите, позитивен анализ на сделките (правен и икономически), методики за оценка на правния риск, евристични методи за създаване на фирмени стратегии и правила и др. 

Успешно преминалите курса студенти са конкурентноспособни при заемането на позиции във всички сфери на икономиката включително: (1) Държавна и бизнес администрация; (2) Икономисти и специалисти по търговия в аграрните фирми; (3) Специалисти, аналитици в други организации; (4) Лица, работещи в международни пазарни структури и др.