Специална ентомология

Дисциплината “Специална ентомология” предоставя на студентите възможността да усвоят познания за видовия състав на неприятелите по земеделските култури, тяхната биология, екология, повредите които причиняват, както и методите и средствата за извеждане на борбата с тях.

Нейната цел е студентите на практика да могат научно обосновано, екологосъобразно и ефективно да извеждат борба с неприятелите. За реализирането на тази програма е необходимо студентите да имат познания по Растениевъдство, Лозарство, Овощарство, Земеделие, Механизация и Обща ентомология.